هتل فضایی روسیه باعث می شود که خواب مردم عادی که ارزوی زندگی در فضا را دارند به حقیقت  بپیوندد. برنامه ریزی در سال 2016 باز می شود، این هتل هفت مهمان در 4 کابین خانه و اجازه می دهد تا مهمان برای مشاهده کره زمین تبدیل زیر را از طریق پنجره های بزرگ است.

20110825302 20110825301 20110825307 20110825308 20110825306 20110825305 20110825303 20110825304