یک شرکت بین المللی فن آوری را توسعه داده است که یک پوشش نانو  فوق العاده و همیشه خشک ، که می توان آن را بر روی هر سطحی، اسپری کر مانند دستکش، کفش و غیره، باعث خنک شدن و کاربرد بسیاری در صنعت دارد. نوع اولیه از دسکش آن نیز وارد تولید انبوه شده […]

طراح این چمدان فراز و نشیب برای مسافرانی که در جاده ها پر از آثار خاطرات طراحی، طراح امیدوار است   تا مسافران در مسافرت نگران ضربه خوردن چمدان نباشند