شما شاید  یک تلفن ویندوز مایکروسافت داشته باشد؟ شرکت مایکروسافت از بزرگترین ویندوز موبایل به ارتفاع 55 فوت در میدان هرالد نیویورک   پرده برداری کرد پرده برداری کرد.این سیستم متشکل از اتاق های کنترل است. هر از گاهی تلفن در حال نشان دادن فیلم ، موسیقی یا بازی، و یا چند نفر را بر روی صحنه ظاهر می شود

20111110001

20111110001

20111110002

20111110003

20111110004

20111110005

20111110006

20111110007

.