20110406201

 

مردان تنبل همیشه نیاز به چیزی خاص دارند تا اذیت نشوند. درست مثل مرد شاد در تصاویر،  با چنین شرت T-منحصر به فرد دیگر نیاز به نشستن بر وی صندلی و یا استفاده از دست خود را به غذا از خود نیست. در عوض آنها به سادگی می توانید بر روی تخت دراز کشید و به وعده های غذایی خود را مصرف کرد! واقعا هوشمندانه است.