برای طرفداران بازی کامپیوتری ، اصطلاح  سوم شخص اشناست یا بهتر اینگونه بیان کنیم که تصویر نمایشی از بالای شخص مورد نظر خوب با این نوع پایه که به کمر متصل می شود می توان تصاویر و فیلم هایی خلق کرد که در نوع خود بی نظیر باشند چرا که بدون هیچ گروه فیلم برداری شما هم بازیگر هستید و هم فیلم بردار.

20130123202 20130123203 20130123208 20130123209 20130123210