آیا برای شما نیز یک رویا است که به راحتی می تواند  چک را از طریق تلفن  همراه خود برداشت کنید ؟ خب،  شرکت NCR و شرکت سیستم Mitek در همکاری مشترک ، این رویا  را به حقیقت می پیوندند.از چک عکس میگیرد و ارسال می کنید پس از برسی مبلغ چک به حساب شما واریز می شود

042904