بسیاری از مردم خواهد شد فولاد قفل های زنجیره ای را به منظور جلوگیری از سرقت آماده. این کابل های فولادی قفل هوشمندانه با استفاده از فضای توخالی دوچرخه لوله های فولادی، قفل زنجیره ای را می توان به لوله قاب فلزی قرار داده است هنگام سوار، بیرون کشیده

20130118217

و به راحتی برای استفاده بر این اساس است.