این لوستر شکل متفاوت از لامپ های معمول، اگر چه کل این طرح نمایش تصویر یک لامپ بر روی سقف است و لی استفاده از لامپ مهتابی خالی از لطف نیست البته بیشتر اجازه می دهد هر کس که به سقف نگاه می کند لبخند بزند.

20130130015 20130130016