20120421004

در فرانکفورت، آلمان، سازمان تبلیغات BBDO یک شیرین کاری تبلیغاتی برای درایو Fortwo الکتریکی هوشمند برگزار می شود، نشان می دهد که ماشین کوچک دارای یک عملکرد بسیار خوبی از رانندگی. بازی بزرگ “هوشمند eBall”، که اجازه شرکت کنندگان برای کنترل دو اتومبیل های دیجیتال را بر روی یک صفحه نمایش بزرگ را به نگه داشتن توپ تندرست با رانندگی یکی از واقعی به جلو و عقب به جلو و عقب نامیده می شد.