آرم شناخته شده آیکون نقشه  گوگل،  که استفاده شده است  برای لانه پرندگان  فقط امیدوارم آن دسته از پرندگان که در جنگل زندگی می کننده بتوانند به سرعت پیدا کنن خانه  خود را.

20130131209 20130131201 20130131208 20130131203