پایه ای که به آسانی با جعبه پیتزا طراحی و ساخته می شود.

خیلی شیک سبک و کم هزینه (البته اگر پول پیتزا را درنظر نگیریم)

 

البته ایده جالبی است برای تبلیغات فروش پیتزا

13020606

 

 

 

 

 

13020607